Oldal kiválasztása

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

P-TELEPORT KFT. – FLEETYOU
Általános SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

Utoljára frissítette: 2016. 10. 05.

1. SZERZŐDÉSES VISZONY

A jelen felhasználási feltételek („Feltételek”) szabályozzák az Ön, mint magánszemély részéről a P-Teleport Kft. – egy Magyarorszáon megalapított korlátolt felelősségű társaság, melynek székhelye 7621 Pécs, Felsőmalom utca 3/1. TT 13/a, és cégjegyzékszáma: 02-09-082360 („FleetYou”) – által rendelkezésre bocsátott alkalmazásokhoz, weboldalakhoz, tartalomhoz, termékekhez és szolgáltatásokhoz (a „Szolgáltatások”) a világ bármely országából (kivéve az Egyesült Államokat és annak területeit, valamint szárazföldi Kína területeit) történő hozzáférést és azok használatát.

KÉRJÜK, A SZOLGÁLTATÁSOK HOZZÁFÉRÉSE VAGY HASZNÁLATA ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL A JELEN FELTÉTELEKET.

A Szolgáltatások elérésével és használatával Ön elfogadja a jelen Feltételek Önre nézve kötelező érvényét, amely Ön és a FleetYou között szerződéses viszonyt hoz létre. Ha nem fogadja el a jelen Feltételeket, nem kaphat hozzáférést a Szolgáltatásokhoz, illetve nem használhatja azokat. A jelen Feltételek kifejezetten hatályon kívül helyezik az Önnel kötött korábbi megállapodásokat vagy egyezségeket. A FleetYou bármikor, bármilyen indokkal, azonnali hatállyal felmondhatja a jelen Feltételeket vagy az Önnel kapcsolatos bármely Szolgáltatást, illetve általánosságban leállíthatja a Szolgáltatások vagy azok bármely részének rendelkezésre bocsátását vagy megtagadhatja az azokhoz való hozzáférést.

Bizonyos Szolgáltatásokra kiegészítő feltételek vonatkozhatnak, például egy adott eseményre, tevékenységre vagy promócióra vonatkozó irányelvek, és ezen kiegészítő feltételekről az alkalmazandó Szolgáltatásokkal kapcsolatban tájékoztatni fogják Önt. A kiegészítő feltételek a vonatkozó Szolgáltatások céljaival kapcsolatos Feltételek kiegészítéséül szolgálnak, és annak részének minősülnek. A kiegészítő feltételek irányadónak minősülnek a jelen Feltételekkel szemben a vonatkozó Szolgáltatások kapcsán felmerülő ellentmondás esetén.

A FleetYou a Szolgáltatásokkal kapcsolatos Feltételeket időről időre módosíthatja. A kiegészítések akkor válnak hatályossá, amikor a FleetYou ezen frissített Feltételeket, illetve a vonatkozó Szolgáltatásokkal kapcsolatos módosított irányelveket vagy kiegészítő feltételeket ezen a helyen közzéteszi. A Szolgáltatásoknak az említett közzétételt követően az Ön részéről történő további elérésével vagy használatával Ön elfogadja a módosított Feltételek Önre nézve kötelező érvényét.

A Szolgáltatásokkal kapcsolatban a személyes adatok általunk történő begyűjtése és felhasználása az FleetYou Adatvédelmi irányelvében meghatározottak szerint történik. A FleetYou bármely szükséges információt (beleértve az Ön elérhetőségeit is) megadhat egy, követelések feldolgozásával foglalkozó fél vagy biztosító számára, amennyiben egy Önt vagy egy Külső fél szolgáltatót (beleértve a szállítási vállalat futárját is) érintő balesettel kapcsolatos panasz, vita vagy ellentmondás merül fel, és az említett információk vagy adatok szükségesek a panasz, vita vagy ellentmondás rendezéséhez.

2. A SZOLGÁLTATÁSOK

A Szolgáltatások olyan technológiai platformnak minősülnek, amelyek lehetővé teszik a Szolgáltatás részeként rendelkezésre bocsátott FleetYou mobilapplikációk vagy weboldalak használatát (mindegyik egy-egy „Applikáció”), a szállítási és/vagy logisztikai szolgáltatásoknak az említett szolgáltatások független külső fél szolgáltatóival történő megszervezését és ütemezését, ideértve a FleetYou-val megállapodás keretében együttműködő független külső fél szállítási szolgáltatókat és a független külső fél logisztikai szolgáltatókat, illetve bizonyos FleetYou leányvállalatokat („Külső fél szolgáltatókat”). A Szolgáltatásokat kizárólag személyes, nem kereskedelmi célú használatra bocsátja az Ön rendelkezésére, kivéve, ha a FleetYou külön írásos megállapodásban, más módon állapodik meg Önnel. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A FLEETYOU NEM BIZTOSÍT SZÁLLÍTÁSI VAGY LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOKAT, ILLETVE NEM MŰKÖDIK KÖZRE SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÓKÉNT, VALAMINT MINDEN EMLÍTETT SZÁLLÍTÁSI VAGY LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁST OLYAN FÜGGETLEN KÜLSŐ ALVÁLLALKOZÓK NYÚJTANAK, AKIK NEM A FLEETYOU, ILLETVE ANNAK BÁRMELY LEÁNYVÁLLALATÁNAK ALKALMAZÁSÁBAN ÁLLNAK.

LICENC.

A jelen Feltételeknek való megfelelőségére vonatkozólag a FleetYou egy korlátozott, nem kizárólagos, allicenc formájában nem továbbadható, visszavonható, nem átruházható licencet biztosít Önnek annak érdekében, hogy: (i) az Applikációkhoz saját személyes eszközén kizárólag a Szolgáltatások Ön által történő használata kapcsán hozzáférjen, és használja azokat; és (ii) a Szolgáltatások segítségével esetlegesen rendelkezésre bocsátott bármely tartalomhoz, információhoz és kapcsolódó anyagokhoz hozzáférjen, és használja azokat, minden esetben kizárólag az Ön személyes, nem kereskedelmi célú használatára. Minden olyan jog, amelyet a jelen dokumentum nem kifejezetten biztosít, a FleetYou és az FleetYou engedélyesei tartanak fenn.

KORLÁTOZÁSOK.

Tilos: (i) bármely szerzői jog, védjegy vagy egyéb jogvédett értesítés a Szolgáltatások bármely részéből történő törlése; (ii) a Szolgáltatások reprodukálása, módosítása, azokból származékos munkák készítése, forgalmazása, licencelése, bérbeadása, értékesítése, újraértékesítése, átadása, közzététele, nyilvánosan történő rendelkezésre bocsátása, továbbadása, közvetítése, sugárzása vagy egyéb módon történő kihasználása, kivéve, ha a FleetYou kifejezetten engedélyezte azt; (iii) a Szolgáltatásoknak az alkalmazandó jogszabályok által megengedettektől eltérő módon történő dekompilálása, visszamodellezése vagy szétszerelése; (iv) a Szolgáltatások bármely részére mutató hivatkozás elhelyezése, azok keretként vagy tükrözésképp történő felhasználása; (v) bármilyen program vagy szkript elindítása vagy elindíttatása a Szolgáltatások bármely vonatkozásának tisztességtelen módon történő hozzáférése vagy akadályozása; vagy (vi) a Szolgáltatások vagy az azokhoz kapcsolódó rendszerek vagy hálózatok bármely vonatkozásának illetéktelen módon történő hozzáférésére vagy akadályozására irányuló kísérlet.

A SZOLGÁLTATÁSOK RENDELKEZÉSRE BOCSÁTÁSA.

Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások bizonyos részei a FleetYou különböző márkanevei alatt vagy a szállításra vagy logisztikára vonatkozó kérelem opciói alapján bocsátja rendelkezésre.

KÜLSŐ FÉL SZOLGÁLTATÁSOK ÉS TARTALOM.

A Szolgáltatások rendelkezésre bocsátására vagy elérésére olyan külső fél szolgáltatásokkal és tartalommal (többek között reklámmal) kapcsolatban is sor kerülhet, amely nem a FleetYou szabályozása alatt áll. Ön tudomásul veszi, hogy az említett külső fél szolgáltatások és tartalom Ön által történő használata során eltérő felhasználási feltételek és adatvédelmi irányelvek vonatkoznak Önre. A FleetYou egyetlen olyan esetben sem biztosít jóváhagyást ezen külső fél szolgáltatások és tartalom kapcsán a FleetYou-nak az említett külső fél szolgáltatók bármely termékével vagy szolgáltatásával kapcsolatos felelőssége esetén. Továbbá, az Apple Inc., a Google, Inc., a Microsoft Corporation vagy a BlackBerry Limited és/vagy ezek érintett nemzetközi társvállalatai és leányvállalatai a jelen szerződés külső fél kedvezményezettjeivé válnak, amennyiben Ön igénybe veszi – értelemszerűen – az Apple iOS, az Android, a Microsoft Windows vagy a Blackberry által biztosított szoftverekkel rendelkező mobileszközökhöz kifejlesztett Applikációkat alkalmazó Szolgáltatásokat. Ezen külső fél kedvezményezettek nem szerződéses felek, és semmilyen módon nem felelnek a Szolgáltatások rendelkezésre bocsátásáért vagy az azokhoz nyújtott támogatásért. A Szolgáltatásoknak az Ön által, ezen eszközök használatával történő elérésére az érintett külső fél kedvezményezett szolgáltatási feltételeiben rögzített rendelkezések vonatkoznak.

TULAJDONJOG.

A Szolgáltatások, valamint az azokhoz fűződő minden jog mindenkor a FleetYou tulajdonának, illetve a FleetYou licencadók tulajdonának minősül. Sem a jelen Feltételek, sem a Szolgáltatások Ön által történő használata nem jelent vagy garantál Önnek semmilyen jogot: (i) a szolgáltatásokhoz, kivéve a fentebb említett, korlátozott licencengedélyt; vagy (ii) a FleetYou, illetve a FleetYou licencadók vállalatának nevei, logói, termék- vagy szolgáltatásnevei, védjegyei vagy szolgáltatási védjegyei bármilyen módon történő használatához vagy hivatkozásához.

3. A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA

FELHASZNÁLÓI FIÓKOK.

Annak érdekében, hogy a Szolgáltatások lehető legtöbb vonatkozását fel tudja használni, regisztrálnia kell egy aktív személyes felhasználói Szolgáltatási fiókot („Fiók”), illetve gondoskodnia kell annak fenntartásáról. A Fiók megnyitásához legalább 18 évesnek kell lennie, illetve az Ön lakóhelye szerinti joghatóság szerint nagykorúnak kell lennie (ha az nem 18 éves életkort határoz meg). A Fiók regisztrációhoz meg kell adnia a FleetYou számára bizonyos személyes információkat, például nevét, címét, mobiltelefonszámát és életkorát, valamint legalább egy érvényes fizetési módot (vagy hitelkártya, vagy elfogadott fizetési rendszer). Ön vállalja, hogy gondoskodik a fiókjában megadott információk pontosságáról, hiánytalanságáról és naprakész voltáról. Ha nem gondoskodik a Fiókjában megadott információk pontosságáról, hiánytalanságáról és naprakész voltáról, ideértve azt is, ha érvénytelen vagy lejárt fizetési adatokat tartalmaz, előfordulhat, hogy nem férhet hozzá és nem használhatja a Szolgáltatásokat, illetve a FleetYou felmondhatja az Önnel való jelen Megállapodást. A Fiókjában végzett minden tevékenység kapcsán Ön felel, és vállalja, hogy Fiókjának felhasználói nevét és jelszavát minden esetben titokban tartja és biztonságos helyen őrzi. Kivéve, ha arról a FleetYou egyéb módon írásban rendelkezik, Önnek kizárólag egy Fiókja lehet.

FELHASZNÁLÓRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK ÉS MAGATARTÁS.

A Szolgáltatásokat 18 évnél fiatalabb személyek nem használhatják. Nem adhat meghatalmazást külső felek számára Fiókjának használatához, és nem adhat engedélyt 18 évnél fiatalabb személyek számára Külső fél szolgáltatók által nyújtott szállítási vagy logisztikai szolgáltatások igénybevételére.. Fiókját nem ruházhatja át és nem bocsáthatja semmilyen módon egyéb magánszemély vagy jogalany rendelkezésére. A Szolgáltatások használata során Ön vállalja valamennyi vonatkozó jogszabály betartását, a Szolgáltatásokat pedig kizárólag törvényes célokra használhatja (pl. illegális vagy veszélyes anyagok szállítása tilos). A Szolgáltatások használata során Ön nem okoz sérelmet, zavart, kellemetlenséget vagy vagyoni kárt sem a Külső fél szolgáltató, sem egyetlen más fél számára sem. Bizonyos esetekben arra kérhetik, hogy a Szolgáltatások eléréséhez vagy használatához igazolja személyazonosságát, Ön pedig elfogadja, hogy amennyiben nem igazolja személyazonosságát, megtagadhatják Öntől a Szolgáltatások hozzáférését vagy használatát.

SZÖVEGES ÜZENET KÜLDÉSE.

Fiókjának létrehozásával Ön beleegyezik, hogy a Szolgáltatások keretében tájékoztató jellegű szöveges (SMS) üzeneteket küldhetnek Önnek a Szolgáltatások használatával kapcsolatos szokásos üzletvitel részeként. Ön bármikor leiratkozhat a FleetYou-tól kapott szöveges (SMS) üzenetek fogadásáról, ha e-mailt küld a hello@fleetyou.com címre, melyben jelzi, hogy a továbbiakban nem kíván ilyen üzeneteket kapni, valamint megadja azon mobileszköz telefonszámát, amelyre az üzeneteket kapja. Ön tudomásul veszi, hogy a szöveges (SMS) üzenetekről való leiratkozás kihathat a Szolgáltatások Ön által történő használatára.

PROMÓCIÓS KÓDOK.

A FleetYou – a FleetYou saját belátása szerint – olyan promóciós kódokat hozhat létre, melyek beválthatóak Fiókjában FleetYou kreditekre, illetve a Szolgáltatásokhoz és/vagy Külső fél szolgáltató szolgáltatásaihoz kapcsolódó egyéb Szolgáltatásokra vagy előnyökre, amelyekre a FleetYou által az adott promóciós kód („Promóciós kódok”) esetében meghatározott további feltételek vonatkoznak. Ön elfogadja, hogy: (i) a Promóciós kódokat a megfelelő célközönséghez és tevékenységi célhoz, jogszerű módon kell felhasználni; (ii) a Promóciós kódok csak egyszer használhatóak fel, semmilyen módon nem értékesíthetőek vagy adhatók át, illetve nem tehetők közzé (akkor sem, ha azt nyilvános formában vagy egyéb módon tették közzé), kivéve, ha a FleetYou kifejezetten engedélyezte; (iii) a Promóciós kódokat a FleetYou bármikor, bármilyen okból, a Fleetyou terhelő felelősség nélkül letilthatja; (iv) a Promóciós kódok kizárólag a FleetYou által az adott Promóciós kódra vonatkozóan meghatározott külön feltételeknek megfelelően használhatóak fel; (v) nem válthatóak be készpénzre; és (vi) érvényességük az Ön által történő felhasználásuk előtt lejárhat. A FleetYou fenntartja a jogot a Promóciós kódok Ön vagy bármely más felhasználó általi használatával megszerzett jóváírások, illetve egyéb szolgáltatások vagy előnyök visszatartására vagy levonására abban az esetben, ha a FleetYou úgy határoz vagy úgy véli, hogy a Promóciós kód használata vagy beváltása hibásan, csalárd módon, jogtalanul vagy a vonatkozó Promóciós kód feltételeinek vagy a jelen Feltételek megsértésével történt.

A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL RENDELKEZÉSRE BOCSÁTOTT TARTALOM.

A FleetYou – a FleetYou saját belátása szerint – időről időre engedélyt adhat az Ön számára, hogy a Szolgáltatások használatával beküldjön, feltöltsön, közzétegyen vagy a FleetYou számára egyéb módon rendelkezésre bocsásson bizonyos szövegtartalmat, hanganyagot és/vagy vizuális tartalmat és információt, ide értve a Szolgáltatásokhoz kapcsolódó megjegyzéseket és visszajelzést, támogatás igénylését, valamint vetélkedőkre és promóciókra való jelentkezés beküldése céljából („Felhasználói tartalom”). Az Ön által megadott minden Felhasználói tartalom az Ön tulajdonában marad. Ha azonban a FleetYou rendelkezésre bocsátja a Felhasználói tartalmat, azzal a FleetYou részére az egész világon érvényes, örök érvényű, visszavonhatatlan, átruházható, jogdíjmentes, engedélyt biztosít, mely vonatkozik az említett Felhasználói tartalom bármilyen, jelenleg ismert vagy ezt követően megismert formátumban és forgalmazási csatornán (ideértve a Szolgáltatásokkal kapcsolatban, valamint a FleetYou vállalati tevékenységével és külső fél weboldalakon és szolgáltatásokon keresztül) allicencben történő továbbadására, használatára, másolására, módosítására, abból történő származékos munkák készítésére, forgalmazására, nyilvános közzétételére, nyilvános elvégzésére vagy egyéb módon történő kihasználására, az Ön számára megküldött további értesítés, illetve az Ön beleegyezése nélkül, valamint az Ön, illetve bármely más magánszemély vagy jogalany felé vállalt fizetési kötelezettség nélkül.

Ön kijelenti és szavatolja, hogy: (i) Ön valamennyi Felhasználói tartalom egyedüli és kizárólagos tulajdonosa, vagy rendelkezik a fent meghatározott Felhasználói tartalom engedélyének a FleetYou részére történő biztosításához szükséges valamennyi joggal, engedéllyel, hozzájárulással és meghatalmazással; és (ii) sem a Felhasználói tartalom, sem az Ön által beküldött, feltöltött, közzétett vagy egyéb módon rendelkezésre bocsátott Felhasználói tartalom, sem a Felhasználói tartalomnak a FleetYou által a jelen dokumentum rendelkezései szerint engedélyezett használata nem fogja sérteni, nem helyénvaló módon felhasználni vagy megszegni egy külső fél szellemi tulajdonjogát vagy tulajdonjogait, illetve közzétételi vagy adatvédelmi jogait, illetve nem eredményezi bármely vonatkozó jogszabály vagy rendelet megsértését.

Ön vállalja, hogy nem ad meg a FleetYou saját belátása szerint sértőnek, rágalmazó jellegűnek, gyűlölködőnek, agresszívnak, obszcénnek, pornográfnak, törvénytelennek vagy egyéb módon fenyegető jellegűnek ítélt Felhasználói tartalmat, függetlenül attól, hogy az említett anyag jogvédelem alá esik-e vagy sem. A FleetYou – a FleetYou saját belátása szerint – időről időre, bármilyen okból, Önnek küldött értesítés nélkül ellenőrizheti, nyomon követheti vagy eltávolíthatja a Felhasználói tartalmat, ám nem kötelezhető erre.

Ahhoz, hogy a magyar jogszabályok szerint is elfogadott Áfás számla kerüljön kiállításra egy Harmadik Fél által nyújtott szolgáltatás után a Harmadik Fél ügyfele részére, szükséges, hogy az ügyfél címe szerepeljen a számlán. Ön mint ügyfél elfogadja, hogy az Ön felelőssége megadni ezt a címet a FleetYou rendszerében. Ön azt is elfogadja, hogy a FleetYou rendszere nem teszi lehetővé számla visszamenőleges kiállítását és azon az Ön címének utólagos feltüntetését, ha Ön nem adta meg a címét még az adott utazás előtt. Ön az is elfogadja, hogy a FleetYou nem tudja visszamenőleg megváltoztatni az ügyfél adatait a Harmadik Fél nevében kiállított számlán. Ön ezzel kapcsolatban lemond minden kártérítési igényéről z FleetYou-val szemben minden olyan számlával kapcsolatban, melyek hiányos adatokkal kerülnek kiállításra, mert Ön elmulasztotta megadni a szükséges adatokat.

HÁLÓZATI HOZZÁFÉRÉS ÉS ESZKÖZÖK.

Ön felel a Szolgáltatások használatához szükséges adathálózati hozzáférés megszerzéséért. Az Ön által használt mobilhálózat adatforgalmi és üzenetküldési díjakat számíthat fel, ha a Szolgáltatásokat vezeték nélküli eszközről éri el vagy használja, amely díjak befizetéséért Ön felel. Ön felel a Szolgáltatások, valamint az Applikációk és bármely ahhoz kapcsolódó frissítés hozzáféréséhez és használatához szükséges kompatibilis hardver vagy eszköz beszerzéséért és frissítéséért. A FleetYou nem garantálja, hogy a Szolgáltatások vagy azok bármely része egy adott hardveren vagy eszközön keresztül működni fog. Továbbá, a Szolgáltatások esetében az internet és az elektronikus kommunikációs lehetőségek használatának jellegéből adódó hibák és késések előfordulhatnak.

4. FIZETÉS

Ön tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatások használatából adódóan díjakat szabhatnak ki az Ön részére a Külső fél szolgáltatóktól Ön által kapott szolgáltatásokra vagy termékekre („Díjak”). Miután átvette a Szolgáltatás Ön által történő használatával kapott szolgáltatásokat vagy termékeket, a FleetYou a Külső fél szolgáltató nevében – mint a Külső fél szolgáltató korlátozott díjbeszedő megbízottja – lehetővé fogja tenni az Ön számára a vonatkozó Díjak befizetését. A Díjak ilyen módon történő befizetése ugyanolyan befizetésnek minősül, mintha azt Ön a Külső fél szolgáltató számára teljesítette volna. A Díjak tartalmazzák a vonatkozó adók összegét, amennyiben azt jogszabály előírja. Az Ön által fizetett díjak véglegesek és nem visszatéríthetőek, kivéve ha arról a FleetYou egyéb módon rendelkezik. Ön fenntartja a jogot arra, hogy kérelmet nyújtson be egy Külső fél szolgáltató által kiszabott Díjak csökkentésére vonatkozóan az említett Külső fél szolgáltatótól Ön által kapott szolgáltatásokra vagy termékekre vonatkozóan az említett szolgáltatások és termékek átvételének időpontjában. A FleetYou a Külső fél szolgáltatóktól egy adott szolgáltatásra vagy termékre kiszabott Díjak módosítására irányuló minden kérelemre megfelelő módon fog reagálni.

Valamennyi díj megfizetése azonnali hatállyal esedékes, a kifizetéseket pedig a FleetYou az Ön Fiókjában megadott preferált fizetési mód használatával teszi lehetővé, amelyet követően a FleetYou e-mailben visszaigazolást küld Önnek. Amennyiben az Ön Fiókjában megadott fizetési mód elavultnak, érvénytelennek vagy egyéb módon nem terhelhetőnek minősül, Ön elfogadja, hogy a FleetYou – a Külső fél szolgáltató korlátozott jogkörű díjbeszedő megbízottjaként – az Ön Fiókjában egy másodlagos fizetési módot vegyen igénybe, ha az alkalmazható.

Ön és a FleetYou közötti megállapodás keretében a FleetYou fenntartja a jogot arra, hogy a FleetYou bármikor, saját belátása szerint, a Szolgáltatások használata során átvett bármely vagy valamennyi szolgáltatásra vagy termékre kiszabott Díjakat meghatározza, törölje és/vagy felülvizsgálja. Továbbá, Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy bizonyos földrajzi területeken alkalmazandó Díjak jelentős mértékben megemelkedhetnek abban az időszakban, amikor a fogyasztói igény megnő. A FleetYou indokolt mértékű erőfeszítéseket tesz arra, hogy az esetlegesen alkalmazandó Díjakról tájékoztassa Önt, feltéve, hogy az Ön fiókja kapcsán felmerült Díjak megfizetése az Ön kötelessége függetlenül attól, hogy Ön értesült-e az említett Díjakról vagy azok összegéről. A FleetYou időről időre bizonyos felhasználói számára promóciós ajánlatokat és olyan kedvezményeket kínálhat, amely a Szolgáltatások használata során átvett ugyanolyan vagy hasonló szolgáltatásokra vagy termékekre kiszabott összegek módosulását eredményezheti, Ön pedig elfogadja, hogy az említett promóciós ajánlatok és kedvezmények – kivéve, ha azokat Önnek is felajánlják – nem befolyásolják a Szolgáltatások Ön által történő használatát, illetve az Önre vonatkozó Díjakat. A Külső fél szolgáltatóktól kapott szolgáltatásokra vagy termékekre vonatkozó megrendelését az említett Külső fél szolgáltató megérkezését megelőzően bármikor visszamondhatja, amely esetben előfordulhat, hogy törlési díjat szabnak ki Önre.

Ezen díjszabás célja, hogy teljes mértékben kártalanítsa a Külső fél szolgáltatót az általa biztosított szolgáltatások vagy termékek kapcsán. Az Applikáció használatával megrendelt taxi szolgáltatás kivételével az FleetYou az Ön által kifizetett összeg egyetlen részét sem jelöli meg borravalóként vagy a Külső fél szolgáltatónak nyújtott plusz készpénzes juttatásként. Az FleetYou azon álláspontjával (a FleetYou weboldalán, az Applikációban vagy a FleetYou marketing anyagaiban), hogy a borravaló adása „önkéntes alapon” történik, „nem kötelező” és/vagy a teljesített szolgáltatásokért vagy termékekért Ön által kifizetett összeg már „tartalmazza”, nem szándékszik azt sugallni, hogy a FleetYou a fentiekben megadottakon túl bármilyen további összeget nyújt a Külső fél szolgáltató számára. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy Ön bármikor adhat további, plusz készpénzes juttatást az Ön számára a Szolgáltatás igénybevételével Önnek szolgáltatásokat vagy termékeket biztosító bármely Külső fél szolgáltató számára, erre azonban nem kötelezik. A borravaló adása nem kötelező. A Szolgáltatások igénybevételével Ön által kapott szolgáltatások vagy termékek átvétele után Önnek lehetősége lesz felhasználói élményét értékelni, és az Önnek szolgáltatást nyújtó Külső fél szolgáltatóról további visszajelzést adni.

JAVÍTÁSI VAGY TISZTÍTÁSI DÍJAK.

Ön felel a Külső fél szolgáltató járműiben, valamint az Ön Fiókja kapcsán igénybe vett Szolgáltatások használatából eredően érintett vagyontárgyakban keletkezett kár javításának vagy a szükségessé váló tisztítás költségéért, amely költségek meghaladják a „rendeltetésszerű” használatot meghaladó károk és szükséges tisztítás költségeit („Javítás vagy tisztítás”). Abban az esetben, ha egy Külső fél szolgáltató bejelentést tesz arra vonatkozóan, hogy Javítás és tisztítás válik szükségessé, és ezen Javítás és tisztítás iránti igényt a FleetYou – a FleetYou indokolt mértékű megítélése alapján – elfogadja, a FleetYou fenntartja a jogot az említett Javítás és tisztítás indokolt mértékű költsége kifizetésére a Külső fél szolgáltató nevében az Ön Fiókjában megjelölt fizetési mód használatával. Az említett összegeket a FleetYou az érintett Külső fél szolgáltatónak fogja átutalni, amely összeg nem visszatéríthető

5. JOGI NYILATKOZATOK; FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS; KÁRTALANÍTÁS.

JOGI NYILATKOZAT.

MINDEN SZOLGÁLTATÁS „AHOGY VAN” ÉS „AHOGYAN ELÉRHETŐ” ALAPON VEHETŐ IGÉNYBE. AZ FleetYou LEMOND MINDEN OLYAN – KIFEJEZETT, HALLGATÓLAGOS VAGY TÖRVÉNYBEN ELŐÍRT – GARANCIÁRÓL, AMELY NEM KERÜL KIFEJEZETTEN MEGHATÁROZÁSRA A JELEN FELTÉTELEK KÖZÖTT, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS JOGTISZTASÁGRA VONATKOZÓ HALLGATÓLAGOS GARANCIÁKAT. TOVÁBBÁ, AZ FleetYou NEM VÁLLAL KÖTELEZETTSÉGET, ILLETVE BIZTOSÍTÉKOT VAGY GARANCIÁT A SZOLGÁLTATÁSOK, ILLETVE A SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉVEL MEGRENDELT BÁRMELY SZOLGÁLTATÁS VAGY TERMÉK MEGBÍZHATÓSÁGA, PONTOSSÁGA, MINŐSÉGE, ALKALMASSÁGA VAGY RENDELKEZÉSRE ÁLLÁSA KAPCSÁN, ILLETVE ARRA SEM, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK NYÚJTÁSA ZAVARTALAN VAGY HIBÁTÓL MENTES LESZ. AZ FleetYou NEM VÁLLAL GARANCIÁT A KÜLSŐ FÉL SZOLGÁLTATÓK MINŐSÉGÉRE, ALKALMASSÁGÁRA, BIZTONSÁGOS MŰKÖDÉSÉRE VAGY MEGFELELŐ KÉPESSÉGEIRE VONATKOZÓAN. ÖN ELFOGADJA, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOK, VALAMINT AZ AZOKKAL KAPCSOLATBAN MEGRENDELT BÁRMELY SZOLGÁLTATÁS VAGY TERMÉK HASZNÁLATÁBÓL EREDŐ MINDEN KOCKÁZATOT ILLETŐEN KIZÁRÓLAG ÖN VÁLLAL FELELŐSSÉGET, A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKIG.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA.

AZ FleetYou NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL A KÖZVETETT, ESETI, SPECIÁLIS, ELRETTENTŐ CÉLZATÚ, BÜNTETŐ JELLEGŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROK TEKINTETÉBEN, IDEÉRTVE A SZOLGÁLTATÁSOK BÁRMELY HASZNÁLATÁVAL KAPCSOLATOS VAGY EGYÉB MÓDON ABBÓL EREDŐ KIESETT HASZNOT, ADATVESZTÉST, SZEMÉLYI SÉRÜLÉST VAGY VAGYONI KÁRT, MÉG AKKOR SEM, HA AZ FleetYouT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. AZ FleetYou NEM VONHATÓ FELELŐSSÉGRE AZ ALÁBBIAKBÓL EREDŐ SEMMILYEN KÁR, KÖTELEZETTSÉG VAGY VESZTESÉGEK TEKINTETÉBEN: (i) A SZOLGÁLTATÁSOK ÖN ÁLTAL TÖRTÉNŐ HASZNÁLATA VAGY AZOK KISZÁMÍTÓHATÓSÁGA, ILLETVE HA A SZOLGÁLTATÁSOK ELÉRÉSE VAGY HASZNÁLATA NEM LEHETSÉGES; VAGY (ii) AZ ÖN ÉS BÁRMELY KÜLSŐ FÉL SZOLGÁLTATÓ KÖZÖTTI BÁRMELY TRANZAKCIÓ VAGY KAPCSOLAT, MÉG AKKOR SEM, HA AZ FleetYouT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK FELMERÜLÉSÉNEK LEHETŐSÉGÉRŐL. AZ FleetYou NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL AZ FleetYou ÉSSZERŰ IRÁNYÍTÁSA ALATT NEM TARTHATÓ KÉSÉS VAGY EGYÉB OKOKBÓL EREDŐ NEM TELJESÍTÉS KAPCSÁN. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A BIZONYOS RENDELÉSI MÁRKANEVEK ALAPJÁN RENDELT SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOKAT NYÚJTÓ KÜLSŐ FÉL SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÓK ESETLEGESEN ÚGYNEVEZETT FUTÁRSZOLGÁLTATÁSOKAT VAGY CSOMAG SZÁLLÍTÁSI SZOLGÁLTATÁSOKAT KÍNÁLHATNAK ÉS ELŐFORDULHAT, HOGY NEM RENDELKEZNEK HIVATÁSOS LICENCCEL VAGY ENGEDÉLLYEL. AZ FleetYou-NEK A SZOLGÁLTATÁSOKKAL KAPCSOLATBAN ÖN FELÉ, VALAMENNYI KÁR, VESZTESÉG ÉS KERESETI ALAP KAPCSÁN FENNÁLLÓ TELJES KÖTELEZETTSÉGE EGYETLEN ESETBEN SEM HALADJA MEG AZ (500 EUR).

AZ FleetYou SZOLGÁLTATÁSAIT ÖN SZÁLLÍTÁSI, TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS VAGY LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK KÜLSŐ FÉL SZOLGÁLTATÓKTÓL TÖRTÉNŐ MEGRENDELÉSÉHEZ HASZNÁLHATJA FEL, ÖN AZONBAN VÁLLALJA, HOGY AZ FleetYou A JELEN FELTÉTELEKBEN KIFEJEZETTEN MEGHATÁROZOTTAKON TÚL NEM TARTOZIK FELELŐSSÉGGEL VAGY KÖTELEZETTSÉGGEL ÖN FELÉ A KÜLSŐ FÉL SZOLGÁLTATÓK ÁLTAL ÖNNEK NYÚJTOTT SZÁLLÍTÁSI, TERMÉKEKKEL KAPCSOLATOS VAGY LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK TEKINTETÉBEN.

A JELEN 5. FEJEZETBEN ELŐÍRT KORLÁTOZÁSOKNAK ÉS JOGI NYILATKOZATNAK NEM CÉLJA, HOGY AZ ÖN, MINT FOGYASZTÓ AZON KÖTELEZETTSÉGÉT KORLÁTOZZA VAGY AZON JOGAIT MÓDOSÍTSA, MELYEK A VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ALAPJÁN NEM KIZÁRHATÓAK.

KÁRTALANÍTÁS.

Ön beleegyezik, hogy kártalanítja és mentesíti a FleetYout, annak tisztviselőit, igazgatóit, munkavállalóit és képviselőit minden olyan követelés, kár, veszteség, kötelezettség és költség alól (beleértve az ügyvédi díjakat is), amelyek az alábbiakból erednek vagy azokhoz köthetők: (i) a Szolgáltatások, illetve a Szolgáltatások Ön által történő igénybevételével átvett szolgáltatások vagy termékek felhasználása; (ii) a jelen Feltételek bármely rendelkezésének megsértése vagy be nem tartása; (iii) az Ön Felhasználói tartalmának a FleetYou által történő használata; vagy (iv) bármely külső fél, beleértve a Külső fél szolgáltatók jogainak Ön által történő megsértése.

6. IRÁNYADÓ JOG; ESKÜDTBÍRÁSKODÁS.

Kivéve, ha a jelen Feltételek másként rendelkezik, a jelen Feltételekre és annak értelmezésére Magyarország jogszabályai az irányadóak, a kollíziós szabályok kivételével. Az áruk nemzetközi adásvételéről szóló 1980-as Bécsi Egyezmény (Convention on the International Sale of Goods, CISG) nem alkalmazandó. A jelen Feltételekből fakadó vagy azzal kapcsolatban felmerülő minden vita, ellentmondás vagy probléma esetén, beleértve az érvényességre, tartalomra vagy végrehajthatóságra vonatkozóakat is (bármilyen „Jogvita”), a vitarendezési eljárást először kötelező módon a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara békés vitarendezésre vonatkozó szabályainak értelmében kell kezdeményezni („ICC Vitarendezési szabályok”). Amennyiben az említett Jogvitát az ICC Vitarendezési szabályok értelmében benyújtott békés vitarendezési kérelmet követő hatvan (60) napon belül nem sikerül rendezni, a Jogvitát a Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Választottbírósági szabályainak értelmében kizárólagosan és véglegesen választottbíróság zárja le (International Chamber of Commerce, „ICC Választottbírósági szabályok”). Az ICC sürgősségi választott bíráskodásra vonatkozó rendelkezései nem alkalmazandóak. A Jogvitát az ICC szabályzatai értelmében kiválasztott egyetlen (1) választottbíró rendezi. Mind a vitarendezés, mind a választottbíráskodás helyszíne Budapest (Magyarország), a Brüsszel I. rendelet (OJ EU 2012 L351/1) 18. cikkelye alapján esetlegesen Önt megillető bármely jogra vonatkozó előítélet nélkül. A vitarendezés és/vagy a választottbíráskodás nyelve a magyar, kivéve, ha Ön nem beszél magyarul, amely esetben a vitarendezés és/vagy a válaszottbíráskodás folyamata mind angol, mind pedig az Ön anyanyelvén kerül lefolytatásra. A vitarendezés és a választottbírói tárgyalások, valamint azok tartalma, beleértve a felek által benyújtott dokumentumokat és tényállásokat, az ICC-től kapott és az ICC-hez megküldött levelezések, a közvetítő részéről kapott levelezés, valamint az egyetlen választottbíró által kiküldött levelezés, rendeletek és ítéletek szigorúan bizalmasnak minősülnek és a másik fél kifejezett írásos hozzájárulása nélkül nem közölhetőek egyetlen külső féllel sem, kivéve, ha: (i) a harmadik fél számára történő közlés indokolt mértékben szükséges a közvetítői vagy a választottbírói eljárások lefolytatása kapcsán; és (ii) a külső fél feltétel nélkül, írásban vállalja a jelen dokumentumban előírt titoktartási kötelezettséget.

7. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

SZERZŐI JOG MEGSÉRTÉSÉVEL KAPCSOLATOS KÖVETELÉSEK.

A szerzői jog megsértésével kapcsolatos követeléseket az FleetYou kijelölt megbízottjának kell megküldeni.

ÉRTESÍTÉSEK.

A FleetYou-nak jogában áll a Szolgáltatáson belül egy általános értesítés formájában, illetve a Fiókban rögzített e-mail címre elektronikus levél formájában, illetve egy írott közlemény által hagyományos levelezési úton a Fiókban rögzített címre értesítést küldenie. Ön az FleetYou számára írott közlemény által küldhet értesítést az FleetYou címére:Magyarország, Pécs, Jókai u. 10. Pf.200

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

A jelen Feltételeket sem teljes egészében, sem részben nem ruházhatja át, illetve nem adhatja tovább a FleetYou előzetes, írásos engedélye nélkül. Ön hozzájárul ahhoz, hogy a FleetYou a jelen Feltételeket teljes egészében vagy részben átruházza vagy továbbadja többek között a következők számára: (i) valamely társvállalata vagy leányvállalata; (ii) a FleetYou saját tőkéjét, vállalatát vagy vagyonát felvásárló fél számára; vagy (iii) valamely jogutódja számára fúzió kapcsán. Az Ön és a FleetYou közötti szerződésből, illetve a Szolgáltatások használatából eredően Ön, a FleetYou, illetve bármely Külső fél szolgáltató között nem létesül közös vállalkozás, partneri együttműködés, munkaviszony vagy megbízotti kapcsolat.

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése jogszerűtlennek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak minősül, részben vagy egészben, bármely jogszabály alapján, az adott rendelkezés vagy annak része a továbbiakban nem minősül a jelen Feltételek részének az adott mértékig, a jelen Feltételek egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét és végrehajthatóságát azonban nem érinti. Abban az esetben, ha a felek a jogszerűtlen, érvénytelen, végrehajthatatlan rendelkezés vagy annak valamely része helyett egy jogszerű, érvényes és végrehajtható rendelkezést fogadnak el, az a lehető legnagyobb mértékig hasonló hatású, mint a jogszerű, érvényes vagy végrehajtható rendelkezés vagy annak része, a jelen Feltételek tartalmának és céljának figyelembevételével. A jelen Feltételek a felek között a megállapodás tárgyában létrejött teljes megállapodást és megegyezést képezi, valamint a megállapodás tárgyát képező, minden korábbi vagy egyidejűleg érvényes megállapodás vagy vállalás helyébe lép és érvényteleníti azokat. A jelen Feltételekben a „többek között” és a „beleértve” szavak jelentése „többek között, de nem kizárólagosan”.